Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES

Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met ENJOY OUTSIDE een overeenkomst aangaat, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van ENJOY OUTSIDE. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door ENJOY OUTSIDE uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd.

3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na dertig dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

4 TOTSTANDKOMING

De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening van de offerte, de schriftelijke bevestiging door ENJOY OUTSIDE, danwel wanneer ENJOY OUTSIDE aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst begint en niet binnen redelijke termijn door Opdrachtgever hiervan wordt weerhouden. De inhoud van de offerte/schriftelijke bevestiging geldt als volledig en juist, tenzij Opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen tegen de schriftelijke bevestiging schriftelijk protesteert.

5 PRIJZEN

De opgegeven prijzen kunnen met of zonder BTW aangegeven zijn, maar zijn zonder andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn af ENJOY OUTSIDE of af magazijn of fabriek van één van de leveranciers van ENJOY OUTSIDE. Door ENJOY OUTSIDE of haar leveranciers in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden ENJOY OUTSIDE niet. Na de totstandkoming van de overeenkomst is ENJOY OUTSIDE gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten,  waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden niet in de overeenkomst inbegrepen en derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6 WIJZIGINGEN

Wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering en/of aantallen is uitsluitend bespreekbaar indien de zaken nog niet in bewerking zijn genomen, respectievelijk nog niet voor Opdrachtgever zijn gereserveerd. Kosten als gevolg van eventuele overeengekomen verandering van de overeenkomst worden door ENJOY OUTSIDE aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7 TECHNISCHE EISEN

Alle in Nederland te leveren zaken dienen te voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen. Voor gebruik buiten Nederland en alle eventuele andere technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale in Nederland geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld en komen voor rekening van Opdrachtgever. ENJOY OUTSIDE behoudt zich in  voorkomende gevallen het recht voor een negatief advies voor plaatsing af te gegeven, hetgeen inhoudt dat een beperkte garantie van toepassing is (zie artikel 15).

8 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Indien door ENJOY OUTSIDE een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde model of voorbeeld.

9 EIGENDOMSBEHOUD

De door ENJOY OUTSIDE geleverde zaken blijven het eigendom van ENJOY OUTSIDE totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met ENJOY OUTSIDE gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door ENJOY OUTSIDE afgeleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ENJOY OUTSIDE gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever, of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht ENJOY OUTSIDE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ENJOY OUTSIDE en als zodanig gemerkt te houden. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van ENJOY OUTSIDE:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars of vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door ENJOY OUTSIDE te verpanden aan ENJOY OUTSIDE op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ENJOY OUTSIDE ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10 (AF)LEVERING EN RISICO

Levering vindt plaats af ENJOY OUTSIDE of af magazijn of af fabriek van één van de leveranciers van ENJOY OUTSIDE, tenzij schriftelijk is afgesproken dat ENJOY OUTSIDE de zaken op een

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ENJOY OUTSIDE worden geretourneerd.

15 GARANTIE

Op alle geleverde zaken verleent ENJOY OUTSIDE een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten. De garantie houdt in dat ENJOY OUTSIDE naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij ENJOY OUTSIDE de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van ENJOY OUTSIDE. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan ENJOY OUTSIDE zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl ENJOY OUTSIDE tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen.

16 AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd hetgeen in artikel 15 is bepaald omtrent garantie en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, aanvaardt ENJOY OUTSIDE slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ENJOY OUTSIDE slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ENJOY OUTSIDE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De door ENJOY OUTSIDE te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan op grond van de overeenkomst door ENJOY OUTSIDE aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief en inclusief BTW). In geval van onrechtmatige daad van ENJOY OUTSIDE of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor ENJOY OUTSIDE rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is ENJOY OUTSIDE slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 450.000 euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van ENJOY OUTSIDE voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever, na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij ENJOY OUTSIDE heeft gemeld.

17 EMBALLAGE

Emballage wordt bij terugzending tot het volle berekende bedrag gecrediteerd mits terugzending geschiedt binnen één maand na factuurdatum, in goede staat, franco magazijn ENJOY OUTSIDE te Vught of op aanwijzing van ENJOY OUTSIDE franco aan magazijn of fabriek van één van de leveranciers. Verzendkosten worden nooit vergoed.

18 ANNULERING

In geval van in gebreke blijven van Opdrachtgever ten aanzien van enige jegens ENJOY OUTSIDE aangegane verplichting, aanvraag van zijn surséance van betaling, zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is ENJOY OUTSIDE gerechtigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

19 OVERMACHT

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. ENJOY OUTSIDE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ENJOY OUTSIDE haar verbintenis had moeten nakomen. De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van ENJOY OUTSIDE te komen: in gebreke blijven van leveranciers van ENJOY OUTSIDE en stakingen in het weg-, trein-, lucht- of zeevervoer, stakingen in andere bedrijven dan dat van ENJOY OUTSIDE, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ENJOY OUTSIDE, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ENJOY OUTSIDE afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Indien ENJOY OUTSIDE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ENJOY OUTSIDE gerechtigd het reeds geleverde casu quo het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, dit geldt echter niet als het reeds geleverde casu quo leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

20 GESCHILLEN

Op overeenkomsten met ENJOY OUTSIDE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij ENJOY OUTSIDE de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.